Arda Can Özsu

1990 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 2013 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlayarak “Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Gayrimüslim Sanatçılar” başlıklı teziyle bilim uzmanlığını aldı. Bu çalışmasını Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği çalıştayda sundu. 2016’da kentsel değişim ve dönüşümü irdelediği “Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyokültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme” adını taşıyan belgesel çalışmasıyla Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülleri’ni kazandı. 2018’de sanat tarihi alanındaki çalışmalarını Doktora programında Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürdü. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sundu. Bu kongrelerden biri olan 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’ndeki “Yunanistan Ulusal Sanat Galerisi Koleksiyonu’nda Yer Alan Şeker Ahmed Ali Paşa Portresi ve Anadolu Kökenli Ressamı Simeon Savvidis” başlıklı bildiriyle Max van Berchem Vakfı (Cenevre, İsviçre) tarafından desteklendi. Istanbul Art News, Art Unlimited, Artful Living, Ayrıntı Dergi, Haber Podium (Zürih, İsviçre) ve çeşitli akademik yayınlarda yazıları yayımlandı. 2019 yılında Doktora eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Ana Bilim Dalı Doktora programında devam etmektedir. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler (Görsel Tasarım Tarihi, Estetik ve Sanat, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Tarihi, Sanat ve İletişim) vermektedir.

Özsu’nun başlıca araştırma konuları arasında, sanat tarihi yazımı, güncel sanat bağlamında Türkiye sanatı, sanat-hayat diyalektiğinde modern sanat, eleştirel estetik, performans sanatı ve kentsel mekân yer almaktadır.

He was born in Ankara in 1990. He graduated from Hacettepe University Art History Department with a degree in 2013. He started his graduate education at the same university and received his science expertise with his thesis titled "Non-Muslim Artists in Ottoman and Republican Modernization". He presented this work in a workshop organized by Hrant Dink Foundation. In 2016, he won the Koç University VEKAM Research Awards with his documentary work titled “Özsu House: An Essay on the Sociocultural History of Hamamönü” in which he examined urban change and transformation. In 2018, he continued his studies in the field of art history at Hacettepe University in his PhD program. He presented papers in national and international congresses. It was supported by the Max van Berchem Foundation (Geneva, Switzerland) at the 16th International Turkish Arts Congress, one of these congresses, with the paper titled “The Portrait of Şeker Ahmed Ali Pasha in The National Art Gallery Collection in Greece and Simeon Savvidis, an Artist of Anatolian Origin”. His articles have been published in Istanbul Art News, Art Unlimited, Artful Living, Detay Magazine, Haber Podium (Zurich, Switzerland) and various academic publications. He continues his PhD education in 2019 in Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Western Art and Contemporary Arts. He teaches at the Faculty of Communication at Maltepe University (Visual Design History, Aesthetics and Art, Art and Cultural Management, Art History, Art and Communication).

Özsu's main research topics, writing art history, contemporary art in the context of Turkey art, modern art, art-life dialectics, critical aesthetics, performance art and urban space is located.